BESTELLEN

Racks Turnkleding voert producten van Christian Moreau en diverse producten van andere leveranciers.

Alle informatie met betrekking tot producten kunt u bij Racks Turnkleding via e-mail opvragen: Info@racksturnkleding.nl. U kunt onze producten bestellen via internet. Onze voorwaarden zijn daarop steeds van toepassing. Voorts zijn onze voorwaarden altijd van toepassing op prijslijsten, aanbiedingen, offertes, als op alle overeenkomsten die met u tot stand komen en op alle (rechts)handelingen ter uitvoering daarvan. De toepasselijkheid van uw eventuele algemene of specifieke voorwaarden of bedingen wordt door Racks Turnkleding uitdrukkelijk van de hand gewezen.

OVEREENKOMSTEN, AANBIEDINGEN en PRODUCTSPECIFICATIES

1. Een aanbieding of offerte bindt Racks Turnkleding niet.
2. Overeenkomsten komen slechts tot stand indien:
– uw bestelling door Racks Turnkleding wordt aanvaard; of
– Racks Turnkleding uw bestelling uitvoert en u de bestelde producten toezendt of bezorgt.
3. Racks Turnkleding staat niet in voor afwijkingen in opgaven door Racks Turnkleding gedaan omtrent getallen,        maten of andere aanduidingen van producten.
4. Indien het geleverde niet minstens gelijkwaardig is dan hetgeen opgegeven heeft de afnemer het recht de overeenkomst te ontbinden.

BETALING

1. Onze producten kunnen worden betaald via de door ons gestelde betaalwijze.
2. Alle betalingen zullen zonder korting, inhouding of verrekening geschieden op een door Racks Turnkleding aan te wijzen bankrekening.

AFLEVERING

1. Racks Turnkleding zal de producten afleveren op het aan haar opgegeven c.q. het overeengekomen adres.
2. Racks Turnkleding streeft er naar om de producten voor of op de overeengekomen datum af te leveren. Mocht dit echter, ondanks alle daarvoor gedane moeite niet lukken, dan zal Racks Turnkleding in overleg met u zo spoedig mogelijk een nieuwe afleveringsdatum vaststellen. Wanneer Racks Turnkleding niet in staat is om binnen 4 weken na de oorspronkelijke datum af te leveren, bent u gerechtigd om de overeenkomst, zonder rechterlijke tussenkomst, door middel van een enkel schriftelijk bericht te ontbinden, zulks behoudens het geval van overmacht voor Racks Turnkleding. In geval van overschrijding van de afleveringstermijn door Racks Turnkleding heeft u geen recht op schadevergoeding.
3. Racks Turnkleding heeft te allen tijde het recht in gedeeltes af te leveren.
4. Wanneer u de producten niet of niet tijdig afneemt zal Racks Turnkleding u vragen een tijdstip binnen 2 weken na de geplande aflevering aan te geven waarop u de producten alsnog zult afnemen. Mocht u Racks Turnkleding niet een dergelijke datum laten weten of wanneer u op de nieuwe datum weer niet afneemt, zal de overeenkomst van rechtswege (derhalve zonder rechterlijke tussenkomst) en zonder dat een nadere ingebrekestelling daartoe is vereist zijn ontbonden onverminderd het recht van Racks Turnkleding om volledige schadevergoeding te vorderen.
5. Alle door Racks Turnkleding geleverde diensten,producten,abonnementen blijven eigendom van Racks Turnkleding tot de volledige factuur is voldaan. gebeurt dit echter niet binnen de gestelde betalingsafspraak dan heeft Racks Turnkleding ten alle tijden het recht om haar diensten,producten,abonnementen te stoppen cq terug te nemen.

RISICO

De producten zijn geheel voor uw rekening en risico vanaf het moment dat zij op het overeengekomen afleveringsadres zijn afgeleverd, ook in het geval door Racks Turnkleding – eventueel elders – met betrekking tot de producten installatie- en reparatieactiviteiten worden verricht.

WIJZIGINGEN

1. Wijzigingen in de overeenkomst, de Algemene Voorwaarden, de productspecificaties kunnen slechts schriftelijk worden overeengekomen.
2. Wanneer een wijziging als bedoeld in het vorige lid wordt overeengekomen, geldt deze wijziging slechts voor de betreffende overeenkomst, tenzij nadrukkelijk anders wordt bepaald.
3. Het voorafgaande laat onverlet het recht van Racks Turnkleding om te allen tijde wijzigingen van en aanvullingen op productspecificaties aan te brengen, zelfs indien zulke wijzigingen van en aanvullingen op enige bepaling in een overeenkomst met zich mee zou brengen.

OVERDRACHT VAN RECHTEN EN VERPLICHTINGEN

1. Racks Turnkleding mag haar rechten zonder enige overeenkomst met u aan derden overdragen. Racks Turnkleding is voorts gerechtigd om verplichtingen zonder enige overeenkomst met u aan derden over te dragen, mits Racks Turnkleding u hiervan vooraf op de hoogte stelt. U heeft in dit geval het recht de overeenkomst te beëindigen. Racks Turnkleding is niet tot enige schadevergoeding ter zake gehouden.
2. U mag uw rechten en/of verplichtingen uit enige overeenkomst met Racks Turnkleding niet aan derde overdragen zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Racks Turnkleding.

Privacy policy voor Racks Turnkleding.nl, eigenaar van www.racksturnkleding.nl

1) Waarborgen Privacy 

Het waarborgen van de privacy van bezoekers van www.racksturnkleding.nl is een belangrijke taak voor ons. Daarom beschrijven we in onze privacy policy welke informatie we verzamelen en hoe we deze informatie gebruiken.

2) Toestemming

Door de informatie en de diensten op www.racksturnkleding.nl te gebruiken, gaat u akkoord met onze privacy policy en de voorwaarden die wij hierin hebben opgenomen.

3) Vragen 

Als u meer informatie wilt ontvangen, of vragen hebt over de privacy policy van Racks Turnkleding.nl en specifiek www.racksturnkleding.nl, kun u ons benaderen via e-mail. Ons e-mailadres is info@racksturnkleding.nl.

4) Monitoren gedrag bezoeker

www.racksturnkleding.nl maakt gebruik van verschillende technieken om bij te houden wie de website bezoekt, hoe deze bezoeker zich op de website gedraagt en welke pagina’s worden bezocht. Dat is een gebruikelijke manier van werken voor websites omdat het informatie oplevert op die bijdraagt aan de kwaliteit van de gebruikerservaring. De informatie die we, via cookies, registreren, bestaat uit onder meer IP-adressen, het type browser en de bezochte pagina’s.

Tevens monitoren we waar bezoekers de website voor het eerst bezoeken en vanaf welke pagina ze vertrekken. Deze informatie houden we anoniem bij en is niet gekoppeld aan andere persoonlijke informatie.

5) Gebruik van cookies

www.racksturnkleding.nl plaatst cookies bij bezoekers. Dat doen we om informatie te verzamelen over de pagina’s die gebruikers op onze website bezoeken, om bij te houden hoe vaak bezoekers terug komen en om te zien welke pagina’s het goed doen op de website. Ook houden we bij welke informatie de browser deelt.

6) Cookies uitschakelen

U kunt er voor kiezen om cookies uit te schakelen. Dat doet u door gebruik te maken de mogelijkheden van uw browser. U vindt meer informatie over deze mogelijkheden op de website van de aanbieder van uw browser.